Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané nižšie uvedeným prevádzkovateľom webových stránok izyvape.eu:

Názov spoločnosti: IZY VAPE CE s. r. o.

IČO: 54500184

DIČ: 2121692474

IČ DPH: SK2121692474

So sídlom: Košická 52/A 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd. Sro, vl. č. 159619/B

Kontaktné údaje: 

Email: [email protected]

Telefón: +421 907 658 450

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo osoby, ktorá uzatvára nájomnú zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (pre účely týchto obchodných podmienok ďalej len: „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke izyvape.eu(ďalej je „internetový obchod“). 
 2. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu (pre účely týchto obchodných podmienok ďalej len: „zmluva“). Odchýlne dojednanie v zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a zmluva  sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. 

 

II.

Informácie o tovare a cenách, zobrazovanie a hodnotenie tovaru

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov. Ceny tovaru, resp. ceny nájomného, zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu ohľadom tohto tovaru. V prípade, že predmetom zmluvy je nájom tovaru, potom platí, že účelom takejto zmluvy je dočasné prenechanie tovaru kupujúcemu, a to za nájomné a na dobu uvedenú pri ponuke tovaru, resp. na dobu zvolenú kupujúcim, ak internetový obchod umožňuje zvoliť si celkovú dobu nájmu. Po skončení nájmu je kupujúci povinný prenajatý tovar vrátiť späť predávajúcemu, a to zaslaním tovaru na adresu sídla predávajúceho alebo odovzdaním tovaru v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho, pokiaľ predávajúci nesúhlasí s ekologickou likvidáciou tovaru.
 3. Tovar, ktorý sa zobrazí v internetovom obchode na základe vyhľadávania, resp. na základe voľby kategórie kupujúcim, je obvykle zoradený od tovaru, ktorý bol v databáze predávajúceho pridaný ako posledný a ktorý sa kupujúcemu zobrazí ako prvý, po tovar, ktorý bol v tejto databáze pridaný ako prvý a ktorý sa kupujúcemu zobrazí medzi poslednými. Niektoré zoznamy tovarov (niektoré kategórie) môžu byť zoradené aj odlišne, napr. od tovarov, ktoré sú u predávajúceho dostupné skladom, po produkty, ktoré aktuálne nie sú k dispozícii, prípadne od tovarov, ktoré sú z ponuky internetového obchodu najpredávanejšie. Ponuka tovaru sa môže prispôsobovať správaniu kupujúceho v internetovom obchode alebo jeho preferenciám, ktoré si sám nastaví (ak sú v internetovom obchode k dispozícii).
 4. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 5. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru, resp. z ceny nájomného, nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak. V prípade, že kúpna cena, resp. cena nájomného, je uvedená so zľavou, od 1.3.2024 sa má za to, že cena pred zľavou je tá cena, za ktorú predávajúci tovar ponúkal a predával v období aspoň 30 dní pred poskytnutím zľavy, alebo cena platná od začiatku ponuka, ak sa tovar ponúkal v období kratšom ako 30 dní. To neplatí pre zľavy pre kupujúcich, ktorí boli registrovaní v internetovom obchode, kedy sa registrácia môže spájať s osobitnými výhodami, zľavy poskytnuté z dôvodu vady tovaru či iné zľavy, pri ktorých zákon nevyžaduje uvádzanie referenčnej ceny pred zľavou.
 6. Kúpna cena, resp. cena nájomného, nie je prispôsobená správaniu kupujúceho v internetovom obchode.
 7. Predávajúci týmito podmienkami informuje, že niektoré tovary prezentované v internetovom obchode (ktorý je miestom predaja) obsahujú nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou. Zakazuje sa predávať tabakové výrobky, výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky, elektronické cigarety a nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku osobám mladším ako 18 rokov.
 8. Za účelom sledovania a vyhodnocovania spokojnosti kupujúcich s internetovým obchodom a s ponúkaným tovarom predávajúci umožňuje, aby kupujúci v internetovom obchode, na účtoch predávajúceho na sociálnych sieťach alebo prostredníctvom služby 3. osoby, zadal svoje hodnotenie, či už vo forme textu, fotky či obrázka (ďalej len „hodnotenie“), ktoré bude pri príslušnom tovare v anonymizovanej podobe zobrazené pre účely informovania ďalších návštevníkov internetového obchodu.
 9. Pravosť hodnotení predávajúci zaisťuje tak, že možnosť hodnotenia je sprístupnená iba kupujúcim, ktorí uskutočnili nákup v internetovom obchode. Poskytnutie hodnotenia je úplne dobrovoľné.
 10. V prípade, že systém pre zber a spracovanie hodnotení prevádzkuje 3. osoba, ako dodávateľ služby pre predávajúceho, v emailovej správe obsahujúcej možnosť odovzdať predávajúcemu hodnotenie bude takáto osoba riadne identifikovaná, kedy podmienky poskytnutia príslušnej služby sú bližšie popísané na internetových stránkach uvedenej osoby.
 11. V každom prípade, kedy kupujúci odovzdá predávajúcemu svoje hodnotenie, dochádza k udeleniu nevýhradnej a bezodplatnej licencie na využitie hodnotenia bez časového a územného obmedzenia, ktoré predávajúceho oprávňuje na použitie hodnotenia akýmkoľvek spôsobom.
 12. Kupujúci oprávňuje Predávajúceho na využitie hodnotenia bez toho, aby kupujúceho označil za autora, na výkon svojich osobnostných práv spojených s hodnotením v jeho mene, a to buď samostatne, alebo s pomocou 3. osôb.
 13. Poskytnutím hodnotenia kupujúci potvrdzuje, že je oprávnený užívať majetkové autorské práva na svoje hodnotenie v rozsahu nevyhnutnom pre udelenie vyššie uvedeného súhlasu, a že toto hodnotenie poskytuje ako pravdivé v nadväznosti na uskutočnený nákup v internetovom obchode. Udelením hodnotenia kupujúci zároveň potvrdzuje, že hodnotenie neporušuje autorské práva 3. osôb.
 14. Hodnotenie kupujúceho nesmie obsahovať informácie, ktoré sú protiprávne alebo ktoré odporujú dobrým mravom.
 15. Používanie automatických hodnotiacich nástrojov a hodnotení, ktoré nepochádzajú od kupujúceho, sa zakazuje.
 16. Predávajúci môže v internetovom obchode zobrazovať pozitívne, ako aj negatívne hodnotenia, ktoré nesmie bez vážneho dôvodu mazať. Predávajúci si však vyhradzuje právo úplne alebo sčasti vymazať hodnotenia odporujúce týmto podmienkam.
 17. Hodnotenia nie sú sponzorované, pokiaľ tak nie sú výslovne označené.
 18. Predávajúci môže za poskytnutie hodnotenia ponúknuť kupujúcemu určité protiplnenie, najmä vo forme zľavy na ďalší nákup v internetovom obchode (pokiaľ to všeobecne záväzné právne predpisy nevylučujú), kedy podmienky na získanie a uplatnenie takýchto protiplnení môžu byť stanovené vždy individuálne – podľa aktuálnej marketingovej akcie predávajúceho.
 19. Predávajúci zverejňuje v jednotlivé hodnotenia chronologicky od najnovších po najstaršie. Hodnotenie poskytnuté v inom jazyku môžu obsahovať aj preklady, ktoré zaistí sám predávajúci.

 

III.

Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.
 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode, 
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.  
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na odoslať, prípadne obdobne znejúce tlačidlo s povinnosťou platby. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. 
 4. V prípade, že konkrétny tovar, ktorý je predmetom objednávky, sa už nevyrába, nedodáva, nie je na sklade alebo u ktorého dôjde k náhodnému poškodeniu počas prípravy na odoslanie, ako aj v prípade tovaru, ktorého cena v internetovom obchode bola nesprávna z dôvodu chyby v systéme predávajúceho, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy (teda stornovať objednávku), a to do 7 dní od jej prijatia. O tejto skutočnosti bude kupujúci bezodkladne informovaný. Ak už kupujúci zaplatil cenu za konkrétny tovar alebo jej časť, resp. cenu nájomného, bude táto čiastka vrátená kupujúcemu. 
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach. 

 

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie. 
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru sa všetky údaje uvádzajú správne a pravdivo. Údaje uvedené v užívateľskom musia byť pri akejkoľvek ich zmene aktualizované. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti zo zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány 
 1. Spoločne s kúpnou cenou, resp. cenou nájomného, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške.
 2. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, resp. cenu nájomného, splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny, resp. ceny nájomného, pred odoslaním tovaru nie je zálohou. 
 5. Tovar je kupujúcemu dodaný prepravcom, ktorý je zvolený v objednávke, a to za cenu uvedenú v objednávke, ktorá sa pripočítava k výške sumy za tovar, resp. k cene nájomného.
 6. Ak v objednávke tovaru nie je stanovená iná dodacia doba, platí, že predávajúci je povinný dodať objednaný tovar najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky.
 7. Tovar je kupujúcemu doručený na adresu určenú kupujúcim v objednávke.
 8. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 9. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 10. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 11. Pri prevzatí tovaru od prepravcu sa kupujúcemu odporúča skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 12. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
 13. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy kupujúci prevzal tovar.

 

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní 
 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru,

ibaže by predmetom zmluvy bol nájom a kupujúci začal s užívaním prenajatej veci.

 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od zmluvy:
 • o poskytovaní služieb (vrátane nájmu), ak boli splnené alebo začali byť plnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v zákone.
 1. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať oznámenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
 2. Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 4. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 5. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 6. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 7. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že kupujúci neuhradil kúpnu cenu za tovar, resp. cenu nájomného, ako aj v prípade, že kupujúci si objednaný tovar neprevzal. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim. 

 

VII.

Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v záručnej dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 2. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny, resp. z ceny nájomného,
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, 
 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, 
 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave, 
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 2. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť  spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
 3. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 4. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie.
 6. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

 

VIII.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. 
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke. 

 

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu (ďalej len „ARS“) u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.  Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21.  mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská  obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov . V prípade predávajúceho je kontrolným orgánom konkrétne Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava.

 

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom. 
 5. Zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.2.2024

Formulár pre odstúpenie od zmluvy